uwaga m Koleżanki i koledzy,

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne.

Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Zmiana, o której mowa  wynika z dodanego do art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), który stanowi, że opłaty, o których mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3  u.p.p. - tj. w postaci wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, skanu lub na elektronicznym nośniku danych.

 

r. pr. Tomasz Kozak