ustawa mZmiany w ustawie o działalności leczniczej

Szanowni Państwo,
przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960).

 

Od 15 lipca 2016 r. weszły w życie następujące zmiany:

1. W związku z tym, iż wprowadzono do ustawy pojęcie ?zakładu leczniczego? w miejsce dotychczasowego ?przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego? zmianie uległa nazwa jednego z rodzajów indywidualnych praktyk, a mianowicie ?indywidualna praktyka lekarska wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego? oraz ?indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego? stały się po nowelizacji odpowiednio: ?indywidualną praktyką lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład? oraz ?indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład?; powyższe zmiany zostaną wprowadzone automatycznie w Rejestrze i nie powodują konieczności podjęcia jakichkolwiek działań przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy takie praktyki prowadzą:

2. Wykreślono zapis obligujący lekarzy i lekarzy dentystów do posiadania opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), w aktualnym stanie prawnym lekarz, lekarz dentysta powinien dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; w praktyce oznacza to, że opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego nie będzie już wymagana w celu rejestracji nowej praktyki zawodowej

3. W art. 22 ustawy dodano zapisy ust. 4b oraz 4c, które zobowiązują podmioty wykonujące działalność leczniczą, a więc również lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej, jeżeli takowe zostały określone przez Ministra Zdrowia dla dziedziny medycyny objętej zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub dla rodzaju wykonywanej przez niego działalności leczniczej. Zgodnie z dodanym zapisem ustępu 4c standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotyczą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

4. Dodano art. 28a, który w ustępie 2 nakłada na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek udzielenia, na żądanie Policji, informacji o fakcie przyjęcia osoby zaginionej w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm. 68) ).

Z poważaniem
r.pr. Katarzyna Godlewska