• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg

Komunikat

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej !

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu  (stażysta) opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem na indywidualne konto bankowe.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w dziale księgowości:
 - Danuta Łuniewska tel. 89 539 19 29 w. 41
 - Irena Oponowicz   tel. 89 539 19 29 w. 38
 - Anna Wikieł          tel. 89 539 19 29 w. 39

Obowiązek opłacania składek regulują:

Ustawa z 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich ( Dz.U.Nr 219, poz.1708) >>pobierz>>
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014r. >>pobierz>>
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 44-03-IV z 24 lutego 2003r. >>pobierz>>
Uchwała Nr 86/2005/V Okręgowej Rady Lekarskiej z 21 grudnia 2005r. >>pobierz>>
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 1 maja 2004r.) >>pobierz>>