Komisje Problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

przewodniczący: Zygmunt TRUSEWICZ

Do zadań Komisji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS;
 2. współpraca, w tym również prowadzenie negocjacji z pracodawcami oraz płatnikiem;
 3. kreowanie polityki zdrowotnej w zakresie AOS na obszarze działania WMIL w Olsztynie;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących AOS;
 5. udział w planowaniu i organizacji szkoleń.

 

Komisja Emerytów

przewodniczący: Antoni CELMER

Do zadań Komisji Emerytów należy w szczególności:

 1. bieżące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów;
 2. organizacja spotkań, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w imprezach integracyjnych.


Komisja Etyki

przewodniczący: Maria DZIEJOWSKA

Do zadań Komisji Etyki należy w szczególności:

 1. dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
 2. ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
 3. analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
 4. analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz - media, lekarz - przemysł farmaceutyczny;
 5. podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa. 
   

Komisja Kształcenia

przewodniczący: Anna LELLA

Do zadań Komisji Kształcenia należy w szczególności:

 1. współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
 2. udział w organizowaniu szkoleń oraz pomoc w zakresie realizacji uchwały Nr 17 Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 listopada 2005 r. w sprawie określenia strategicznych kierunków działania Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w nowej kadencji;
 3. przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk ORL w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
 4. monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
 5. współpraca z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
 6. zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
 7. stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
 8. opiniowanie wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
 9. prowadzenie sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.

 

Komisja Kultury i Sportu

przewodniczący: Beata JANUSZKO-GIERGIELEWICZ

Do zadań Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. integracja środowiska lekarskiego na różnych poziomach podziałów:
  • wiekowym,
  • zawodowym - specjalistyka vs lekarze rodzinni, współpraca interdyscyplinarna specjalistów itd.,
  • instytucjonalnym - szpitale a Uniwersytet,
  • naukowym - współpraca między pracownikami naukowymi na różnych szczeblach rozwoju naukowego i w różnych obszarach medycyny.
 2. integrowanie środowiska lekarskiego poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej lekarzy;
 3. promowanie dorobku artystycznego i sportowego lekarzy Warmii i Mazur na niwie ogólnopolskiej;
 4. organizacja imprez o charakterze charytatywnym oraz akcji społecznych, promujących zdrowy tryb życia i zachowania prozdrowotne, mających na celu motywowanie lekarzy do działalności społecznej na rzecz swoich pacjentów;
 5. popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji społecznej poprzez sport i zabawę, promocji i reklamy działalności lekarskiej, sprzyjającej poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.
 

Komisja Legislacyjna

przewodniczący: Jarosław PARFIANOWICZ

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
 2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
 3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
 4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.

 

Komisja Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

przewodniczący: Jerzy MATUSZEWSKI

Do zadań Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów lekarzy POZ wobec podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też samorządów terytorialnych, władz państwowych, samorządów zawodowych itp.)
 2. dbałość o dobre warunki pracy lekarzy POZ w tym należytą jakość udzielanych świadczeń,
 3. organizowanie szkoleń lekarzy POZ,
 4. opiniowanie aktów prawnych i wnoszenie o zmiany obowiązującego prawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 5. reprezentowanie interesów lekarzy POZ w negocjacjach z płatnikiem Interweniowanie w sprawach spornych pomiędzy lekarzami a płatnikiem,
 6. ścisła współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy lekarzy POZ (szczególnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumieniem Zielonogórskim),

 

Komisja Młodych Lekarzy

przewodniczący: Marta SZADURSKA-NOGA

 Do zadań Komisji Młodych Lekarzy należy w szczególności:

 1. reprezentowanie młodych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej;
 2. udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących spraw młodych lekarzy, wskazywanie problemów występujących u progu kariery zawodowej lekarzy oraz sugerowanie i opiniowanie sposobów ich rozwiązania;
 3. organizowanie cyklicznych spotkań Komisji, których celem jest umacnianie więzi między młodymi lekarzami oraz rozwijanie współpracy ze starszymi kolegami;
 4. edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
 5. organizacja szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
 6. monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
 7. rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie oferuje swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych;
 8. podejmowanie wspólnych działań z organizacjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich;
 9. opracowywanie i przedstawianie ORL projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.

logo ifmsa-poland oddzia olsztyn


Komisja Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

przewodniczący: Stanisław ADAMOWICZ

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

 1. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 2. prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 3. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 4. udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich.

 

Komisja Socjalna

przewodniczący: Urszuka KACZMAREK - MIELĘCKA

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie potrzeb socjalnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zbieranie informacji napływających ze środowiska lekarskiego na temat trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia;
 2. udzielanie wielokierunkowej pomocy w potwierdzonych przypadkach lekarzy pozostających bez pracy, przewlekle chorych, lekarzy emerytów i rencistów (zwłaszcza samotnych);
 3. zarządzanie Kasą Pożyczkową i Samopomocy Lekarskiej, w tym udzielanie pożyczek (zwykłych, szkoleniowych lub doktoranckich) członkom Warmińsko- Mazurskiej Izby Lekarskiej;
 4. przyznawanie bezzwrotnych zapomóg.

 

Komisja Stomatologiczna

przewodniczący: Katarzyna ŻÓŁKIEWICZ - KABAĆ

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

 1. analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
 2. rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
 3. czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
 4. współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
 5. współpraca z towarzystwami naukowymi;
 6. wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
 7. integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.

 

Komisja Ubezpieczeń Lekarzy

przewodniczący: Artur GOŁĘBIOWSKI

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

 1. bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 2. analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
 3. przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.

 

Komisja Współpracy z Zagranicą

przewodniczący: Edyta PULIŃSKA

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
 2. planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
 3. rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
 4. organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
 5. zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
 6. rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.

 

Komisja Bioetyczna

przewodniczący: Tomasz STOMPÓR

Do zadań Komisji Bioetycznej należy:

 1. wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 2. prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
 3. przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie realizacji eksperymentów medycznych,
 4. przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o ateriałach uzupełniających (jeśli te materiały wymagały przygotowania opinii),
 5. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
 6. współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
 7. dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.