Doskonalenia zawodowe w "Domu Lekarza":

 

 BEZPŁATNY Kurs specjalistyczny planowany na obszarze całej Polski w ramach Konkursu POWER dla Ochrony Zdrowia, Działanie 5.4. Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej Zintegrowana specjalistyczna opieka pulmunologiczna i paliatywna u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną?

>>więcej>>

 ZABURZENIA HEMOSTAZY - OD  KRWAWIEŃ DO ZAKRZEPICY ŻYLNEJ
20 września br. w Hotelu Dyplomat w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 28
>>rejestracja>>

mc900442166 

Ratownictwo Medyczne

28.09.2019 - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Zapisy w 15.09.2019

30.11.2019 - Techniki postępowania w urazach, wypadkach, zatruciach.
Zapisy do 15.11.2019

  ?Nowości diagnostyczne, terapeutyczne i lecznicze w wybranych chorobach neurologicznych i narządu ruchu u dzieci?
19 października 2019
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

mc900442166

Wybrane nowości w anestezjoligii i intensywnej terapii
19-20 wrzesnia 2019 r
 

 
I Ogólnopolski Kongres Neurourologii, Uroginekologii, Rehabilitacji i Urologii Czynnościowej?
13-14 grudnia 2019 roku
 mc900442166

Szkolenia prowadzone przez NIL - ZAPISY

 
Informacja o planowanych szkoleniach mc900442166
 

Punkty przez internet:

Punkty edukacyjne:

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przypominamy, iż w listopadzie ubiegłego roku skończył się kolejny okres rozliczeniowy obejmujący 48 miesięcy (2012r. - 2016r.).

Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia lekarz/lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w części "wpisy uzupełniające".

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy zapisy załącznika Nr 3 ww. rozporządzenia, ułatwiające  dopełnienie tego obowiązku, który  określa liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Uwzględniono bowiem liczne postulaty samorządu i zniesiono limity punktów edukacyjnych w niektórych formach szkolenia, a także zmieniono liczbę punktów edukacyjnych. Dodano także nową formę doskonalenia zawodowego, a mianowicie "udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej".

W związku z koniecznością coraz częstszego opiniowania przez organy Samorządu Lekarskiego kandydatur do pełnienia określonych funkcji w różnych gremiach, informujemy iż najbardziej obiektywnym i weryfikowalnym kryterium pozwalającym na wydanie opinii jest ocena przebiegu pracy zawodowej w oparciu o ustawiczne kształcenie.

Prosimy o wypełnienie wersji skróconej załącznika i przekazanie do Izby Lekarskiej.
- wersja skrócona załącznika (pdf)
- załącznik nr 3 (pdf)
- sposoby dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)


Komunikat Komisji Kształcenia
W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 >>pobierz>> 
Komunikat Komisji Kształcenia >>pobierz>>
Informacja dla podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz. U. 06239.1739 >>pobierz>>
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej >>pobierz>>
 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów:

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia >>pobierz>>

2. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru >>pobierz>>

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską >>pobierz>>

4. Informacja o formie kształcenia >>pobierz>

5. Załączniki:

Szczegółowy program kształcenia >>pobierz>>
Szczegółowy regulamin kształcenia >>pobierz>>
Zaświadczenie - wzór >>pobierz>> 
Zapraszamy do udziału w kursach z onkologii - 1 i 8 października 2011 r. (informacja w załączeniu)