Doskonalenia zawodowe w "Domu Lekarza":

 

 

 

 IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa Innowacje w Onkologii mc900442166 

 

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne  mc900442166

Szkolenia prowadzone przez NIL - ZAPISY

 
Informacja o planowanych szkoleniach mc900442166

Konkurs na najlepsze publikacje naukowe

Koleżanki i Koledzy,

   W imieniu Komisji Kształcenia pragnę poinformować, że dotychczasowy konkurs na najlepszą publikację naukową decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej został zmodyfikowany i opracowany w taki sposób aby dać szansę rozwoju naukowego młodym lekarzom i lekarzom dentystom. Konkurs im. Edwarda Lenkiewicza adresowany jest do osób, które w chwili opublikowania materiału nie ukończyły 35 lat i są członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. 
   Zgodnie z regulaminem termin przyjmowania prac upływa z dniem 31 stycznia 2018r. 
   Nagrody finansowe dla autorów najlepszych prac wręczane będą podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 10 marca 2018r.
Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do składania swoich prac do konkursu.

Z poważaniem
 Anna Lella
Przewodnicząca Komisji Kształcenia

Regulamin przyznawania nagród za najlepsze publikacje naukowe 


DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWARZYSTWA NAUKOWE

Koleżanki i Koledzy,

   Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5.11.2005 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby są zwolnione z opłat za salę, korzystają nieodpłatnie ze sprzętu multimedialnego, mogą również wystąpić o "grant naukowy".
   W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby na dofinansowanie szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 02.02.2018r. Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł. każdy.

Z poważaniem
Anna Lella
Przewodnicząca Komisji Kształcenia

Wniosek o dofinansowanie szkolenia

Regulamin przyznawania grantów


Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kurs języka angielskiego dla lekarzy z możliwością dofinansowania w 80% z funduszy UE

Punkty przez internet:

Punkty edukacyjne:

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przypominamy, iż w listopadzie ubiegłego roku skończył się kolejny okres rozliczeniowy obejmujący 48 miesięcy (2012r. - 2016r.).

Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia lekarz/lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w części "wpisy uzupełniające".

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy zapisy załącznika Nr 3 ww. rozporządzenia, ułatwiające  dopełnienie tego obowiązku, który  określa liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Uwzględniono bowiem liczne postulaty samorządu i zniesiono limity punktów edukacyjnych w niektórych formach szkolenia, a także zmieniono liczbę punktów edukacyjnych. Dodano także nową formę doskonalenia zawodowego, a mianowicie "udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej".

W związku z koniecznością coraz częstszego opiniowania przez organy Samorządu Lekarskiego kandydatur do pełnienia określonych funkcji w różnych gremiach, informujemy iż najbardziej obiektywnym i weryfikowalnym kryterium pozwalającym na wydanie opinii jest ocena przebiegu pracy zawodowej w oparciu o ustawiczne kształcenie.

Prosimy o wypełnienie wersji skróconej załącznika i przekazanie do Izby Lekarskiej.
- wersja skrócona załącznika (pdf)
- załącznik nr 3 (pdf)
- sposoby dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)


Komunikat Komisji Kształcenia
W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 >>pobierz>> 
Komunikat Komisji Kształcenia >>pobierz>>
Informacja dla podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz. U. 06239.1739 >>pobierz>>
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej >>pobierz>>
 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów:

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia >>pobierz>>

2. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru >>pobierz>>

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską >>pobierz>>

4. Informacja o formie kształcenia >>pobierz>

5. Załączniki:

Szczegółowy program kształcenia >>pobierz>>
Szczegółowy regulamin kształcenia >>pobierz>>
Zaświadczenie - wzór >>pobierz>> 
Zapraszamy do udziału w kursach z onkologii - 1 i 8 października 2011 r. (informacja w załączeniu)